Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

De HuizenFee: Ineke Hilhorst is interior decorator en verkoopstylist

Ineke Hilhorst is de drijvende kracht achter De HuizenFee.


Na een carriere als documentairemaker en tv producente heeft ze van haar tweede passie haar beroep gemaakt: Ineke richt huizen in.

Ze realiseerde de afgelopen jaren tal van succesvolle verbouwingen en make-overs. Ook verzorgde zij de verkoopstyling van vele huizen in binnen-en buitenland. Ze komt altijd met verrassende oplossingen en tips waar je zelf niet snel op komt.


De HuizenFee kent alle bijzondere adresjes en heeft een groot netwerk van ambachtsmensen, die garant staan voor de beste service en kwaliteit.

Algemene voorwaarden De HuizenFee Interior Design

Ineke Hilhorst, de HuizenFee KvK Amsterdam: 54721822

De HuizenFee Interior Design

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Ineke Hilhorst, De HuizenFee, de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur, bouwbegeleiding, interieurontwerp en styling.

1.2 De opdrachtgever, de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Ineke Hilhorst, De HuizenFee als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.3 De opdracht; de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ineke Hilhorst, De HuizenFee met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Ineke Hilhorst, De HuizenFee.

1.4 Het project; het gebouw of onderdeel daarvan, waarop de aan de Ineke Hilhorst, De HuizenFee verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van Ineke Hilhorst, De HuizenFee tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

2.2 Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes en opdrachtbevestigingen

3.1 Offertes van Ineke Hilhorst, De HuizenFee zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat Ineke Hilhorst, De HuizenFee, de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.

3.2 De in een offerte genoemde prijs is exclusief btw.

3.3 Bij kleinere opdrachten die styling of adviezen betreffen met als uitgangspunt de bestaande inboedel, wordt bij het doen van de offerte ervan uitgegaan dat de opdrachtgever zorgt voor de aanwezigheid van menskracht ter assistentie van Ineke Hilhorst, De HuizenFee bij het herpositioneren van elementen van de inboedel. Indien het laatste bezwaarlijk is dan zullen voor het inschakelen van assistentie extra kosten in rekening worden gebracht.

3.3 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.

3.4 Een schriftelijk of elektronisch verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van Ineke Hilhorst, De HuizenFee staan omschreven, wordt door Ineke Hilhorst, De HuizenFee schriftelijk of elektronisch bevestigd.

Artikel 4 Uitvoering opdracht

4.1 De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn

4.2 De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder Ineke Hilhorst, De HuizenFee daarin te kennen.

4.3 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen na constatering daarvan, schriftelijk aan Ineke Hilhorst, De HuizenFee te melden. Na die termijn wordt geacht de opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd. Ook vorderingen tot schadevergoeding kunnen na deze termijn niet meer in rechte aanhangig worden gemaakt.

4.4 Indien de opdracht verkoopstyling betreft en voor de duur van de styling door de opdrachtgever inventaris wordt gehuurd van De HuizenFee maakt De HuizenFee een inventarislijst. De opdrachtgever is verplicht de inventarislijst te controleren. Verder is de opdrachtgever verantwoordelijk voor die inventaris voor de duur van de styling.

4 .5 Indien de opdrachtgever inventaris huurt, dient bij het ingaan van elke nieuwe termijn de huur voor die termijn zo spoedig mogelijk te worden betaald.

4.6 Als de verhuur beëindigd wordt haalt De HuizenFee de gehuurde inventaris zo spoedig mogelijk weg en wordt de waarborgsom teruggestort onder aftrek van eventuele schade.

4.7 In overeenstemming met Artikel 8, lid 1, kan De HuizenFee in geval van huur van inventaris van De HuizenFee bij verkoopstyling, de inventaris laten weghalen. Dit kan zich voordoen als de opdrachtgever zijn financiële verplichtingen niet nakomt of als er aanwijzingen zijn dat niet zorgvuldig met de inventaris wordt omgegaan. De opdrachtgever dient daarbij De HuizenFee toegang te verlenen.

Artikel 5 Honoraria, bureaukosten, kosten van derden

5.1 De honorering van Ineke Hilhorst, De HuizenFee kan als volgt worden overeengekomen:

(a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom (met inbegrip van meerwerk) of

(b) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of

(c) door een vast bedrag af te spreken.

5.2 De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en en verblijfkosten, kopieerkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk en zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.

Artikel 6 Honorarium bij gewijzigde opdracht

6.1 De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Ineke Hilhorst, De HuizenFee verricht tengevolge van:

(a) gewijzigde (overheids) voorschriften of overheidsbeschikkingen, of

(b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

6.2 Ineke Hilhorst, De HuizenFee informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

6.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Ineke Hilhorst, De HuizenFee, of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 7 Betaling en invorderingskosten

7.1 De declaraties van Ineke Hilhorst, De HuizenFee dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum te worden voldaan door overboeking op de bankrekening van Ineke Hilhorst, De HuizenFee.

7.2 Indien de Opdrachtgever in verzuim is, dan heeft Ineke Hilhorst, De HuizenFee aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijke percentage verhoogd met 3 procentpunten met ingang van de dag waarop de redelijke termijn van 14 dagen voor nakoming is verstreken.

7.3 Alle door Ineke Hilhorst, De HuizenFee gemaakte kosten om voldoening van haar declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.4 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Ineke Hilhorst, De HuizenFee gemaakte werkelijke kosten te vergoeden.

Artikel 8 Duur en beëindiging

8.1 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

8.2 Bij tussentijds beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door Ineke Hilhorst, De HuizenFee, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Ineke Hilhorst, De HuizenFee wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is Ineke Hilhorst, De HuizenFee gerechtigd te vorderen:

(a) 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging.

(b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die Ineke Hilhorst, De HuizenFee ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Artikel 9 Vertraging in de uitvoering van de opdracht

9.1 Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Ineke Hilhorst, De HuizenFee niet kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen aan Ineke Hilhorst, De HuizenFee. Voor zover mogelijk zal Ineke Hilhorst, De HuizenFee de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 10 Afwijkingen van ontwerp

10.1 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Ineke Hilhorst, De HuizenFee en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 Eigendoms- en auteursrechten

11.1 Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Ineke Hilhorst, De HuizenFee bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

11.2 Ineke Hilhorst, De HuizenFee heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van haar ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

11.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Ineke Hilhorst, De HuizenFee of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Ineke Hilhorst, De HuizenFee

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 In geval van styling, hetzij verkoopstyling, hetzij een make-over, is Ineke Hilhorst, De HuizenFee niet aansprakelijk voor schade die onstaat door het verplaatsen van voorwerpen of meubilair.

12.2 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, door derden worden vervuld, is Ineke Hilhorst, De HuizenFee voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

12.3 Ineke Hilhorst, De HuizenFee is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

12.4 Ineke Hilhorst, De HuizenFee is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

12.5 Ineke Hilhorst, De HuizenFee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Ineke Hilhorst, De HuizenFee is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.6 Indien het ontwerp van Ineke Hilhorst, De HuizenFee niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan Ineke Hilhorst, De HuizenFee, dan is Ineke Hilhorst, De HuizenFee slechts gehouden haar ontwerp te herzien zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Ineke Hilhorst, De HuizenFee.

12.7 Ineke Hilhorst, De HuizenFee sluit terzake van haar aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Ineke Hilhorst, De HuizenFee de bescheiden over, waaruit blijkt dat zij aan de verzekeringsplicht heeft voldaan.

12.8 De aansprakelijkheid van Ineke Hilhorst, De HuizenFee is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan de interieurontwerper kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Ineke Hilhorst, De HuizenFee overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Ineke Hilhorst, De HuizenFee geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

13.2 Ineke Hilhorst, De HuizenFee heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Ineke Hilhorst, De HuizenFee haar verbintenis had moeten nakomen

13.3 Ingeval van overmacht heeft Ineke Hilhorst, De HuizenFee het recht om haar verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

13.4 Indien Ineke Hilhorst, De HuizenFee bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Ineke Hilhorst, De HuizenFee gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14 Ontbinding

14.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Ineke Hilhorst, De HuizenFee omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Ineke Hilhorst, De HuizenFee gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

15.1 Op elke overeenkomst tussen Ineke Hilhorst, De HuizenFee en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15.2 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Ineke Hilhorst, De HuizenFee en de opdrachtgever kennis te nemen. Ineke Hilhorst, De HuizenFee blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Artikel 16 Ingang

16.1 De algemene voorwaarden van Ineke Hilhorst, De HuizenFee zijn van kracht met ingang van 1 januari 2013 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.

De HuizenFee Art Gallery Laren

Art Gallery Laren houdt zich aan de voorwaarden van de Ned. Galerie Associatie

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. “het Kunstwerk”: het werk dat nader is aangeduid in de verkoopbon.

2. “de Kunstenaar”: de maker van het ten verkoop aangeboden Kunstwerk.

3. “de Galerie”: Art Gallery Laren die het Kunstwerk voor de Kunstenaar of voor zichzelf ten verkoop aanbiedt.

4. “de Koper”: de (rechts)persoon die het Kunstwerk van of via de Galerie koopt.

5. Aspirant-kopers worden tevens als “Koper” beschouwd.

6. “de Koopovereenkomst”: de overeenkomst, waarvan de essentialia zijn weergegeven in de verkoopbon, waarbij de Koper van of via de Galerie het Kunstwerk koopt.

7. “de Expositie”: de gelegenheid waarbij het Kunstwerk getoond wordt of zal worden.

Artikel 2 – Toepasselijke voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, aangeboden door of gesloten met de Galerie. Van deze voorwaarden kan alleen bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn de algemene voorwaarden van Koper niet van toepassing op de verhouding tussen Koper en Galerie of de daaraan voorafgaande fase.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Koopovereenkomst

Een Koopovereenkomst tussen de Galerie en de Koper komt pas tot stand wanneer de Galerie een aanbod van de Koper schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 4 – Prijzen / Kosten

1. Tenzij anders vermeld of overeengekomen zijn alle door de Galerie genoemde prijzen inclusief BTW en andere overheidsheffingen.

2. Kosten van verzending, in- en uitvoerrechten, kosten van verpakking en verzekering komen ten laste van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Een wettelijke verhoging of verlaging van de BTW of andere overheidsheffing kan steeds in de prijs worden doorberekend.

Artikel 5 – Levering

1. Het Kunstwerk wordt geleverd binnen 1 maand na afloop van de Expositie, tenzij anders overeengekomen. Indien het Kunstwerk zich in voorraad bevindt en niet wordt of zal worden geëxposeerd, kan levering eerder plaatsvinden.

2. De Koper is de volledige koopprijs bij vooruitbetaling verschuldigd. De leveringstermijn van artikel 1 van dit artikel gaat niet eerder in dan nadat de betaling door de Galerie geheel is ontvangen op de door haar in de verkoopbon aangegeven wijze.

3. Leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Levering van het Kunstwerk geschiedt doordat de Koper het Kunstwerk ophaalt of meeneemt van een door de Galerie aangegeven adres. Op de Koper rust een afnameplicht. Levering geschiedt ook doordat de Galerie het Kunstwerk in het kader van de Koopovereenkomst aan een vervoerder ten vervoer aanbiedt.

5. Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van het Kunstwerk gaat op de Koper over op het moment van levering. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat de Galerie het Kunstwerk voor levering gereed heeft en de Koper het Kunstwerk niet op het afgesproken moment van levering afhaalt of meeneemt. Bij niet-afname van de Koper komen tevens alle door de Galerie in verband met de aanbieding gemaakte kosten en eventuele verder gemaakte kosten van vervoer, bewaring, verzekering en opslag voor rekening van de Koper. Daarnaast is de Koper aansprakelijk voor alle schade die de Galerie door niet-afname lijdt.

6. Indien het Kunstwerk is geleverd, terwijl de koopprijs nog niet volledig ontvangen is, gaat de eigendom van het Kunstwerk eerst op de Koper over, wanneer deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, uit hoofde van welke overeenkomst met de Galerie dan ook, daaronder begrepen de betaling van rente en kosten zoals nader in deze voorwaarden bepaald. De Koper wordt geacht het Kunstwerk voor de Galerie te houden tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7. Indien de Koper voordat de volledige koopprijs van het Kunstwerk aan de Galerie is betaald, het Kunstwerk geheel of gedeeltelijk aan derden verpandt of in eigendom tracht over te dragen, is de Koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de Galerie ter grootte van het nog niet aan de Galerie betaalde deel van de koopprijs, onverminderd het recht van de Galerie op volledige schadevergoeding. Voorts is Koper gehouden aan de Galerie gegevens van voornoemde derden te verschaffen.

8. Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van Kunstwerken die de Koper aan de Galerie ter bewerking of reparatie afgeeft, blijft bij de Koper, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders wordt bepaald.

Artikel 6 – Overmacht

1. Indien de Galerie door overmacht niet in staat is te voldoen aan enige op haar rustende verplichting jegens de Koper, wordt die verplichting gedurende de termijn tijdens welke de overmacht voortduurt, opgeschort. Indien de overmachtstoestand zes maanden heeft voortgeduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesten.

2. Onder “overmacht” valt iedere van de wil van de galeriehouder onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Onder overmacht dient in ieder geval te worden begrepen: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van de Galeriehouder, tekort schieten van transporteurs, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, overstroming, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

Artikel 7 – Betaling

1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum door de Galerie te zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Galerie is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.

2. Reclames over ontvangen facturen moeten binnen 8 dagen na datum van verzending of afgifte van de factuur schriftelijk aan de Galerie kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de betreffende factuur door Koper onvoorwaardelijk is goedgekeurd.

3. Alle betalingen door de Koper moeten worden gedaan zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij de tegenvordering van de Koper op de Galerie door de Galerie uitdrukkelijk is erkend of in rechte is vastgesteld. De Koper heeft niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

4. De Galerie heeft het recht om vooruitbetaling of betaling à contant te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.

5. Door het enkele verstrijken van een termijn van 30 dagen na factuurdatum raakt de Koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over de verschuldigde bedragen vanaf de datum van verzuim een direct opeisbare rente van 2 % per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. De Galerie mag voorts verdere leveringen opschorten totdat volledige betaling van alle verschuldigde bedragen is ontvangen.

6. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (inclusief alle kosten verbonden aan juridische bijstand) die voor de Galerie verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de Koper komen voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, te weten:

Over de eerste € 2.949,57: 15%

Over het meerdere tot € 5.899,14: 10%

Over het meerdere tot € 14.747,86: 8%

Over het meerdere tot € 58.991,43: 5%

Over het meerdere boven € 58.991,43: 3%

Artikel 8 – Ontbinding na niet-betaling

Indien ook na aanmaning betaling binnen de aangezegde andere termijn uitblijft, is de Galerie bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring aan Koper te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 9 – Ontbinding

1. Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Koopovereenkomst mocht voorvloeien, alsmede ingeval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de Koper, is de Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Galerie gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst:

a. de uitvoering van de Koopovereenkomst op te schorten totdat het voldoen aan deze verplichting naar het oordeel van de Galerie voldoende zeker is gesteld; en/of

b. elk van de Koopovereenkomsten die de Galerie met de Koper heeft gesloten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van de Galerie en zonder dat de Galerie tot enige schadevergoeding is gehouden.

2. In alle in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van de Galerie op de Koper onmiddellijk en geheel opeisbaar en is de Galerie gerechtigd om de betreffende onbetaald gebleven Kunstwerken terug te vorderen. In dat geval zullen de Galerie en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de gebouwen van de Koper te betreden teneinde die Kunstwerken in bezit te nemen teneinde Galerie in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.rtikel

10 – Garantie

1. De Koper koopt het Kunstwerk in de staat waarin het zich ten tijde van de koop bevindt. De Koper dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de staat waarin het Kunstwerk zich bevindt.

2. De Galerie garandeert de echtheid van het Kunstwerk, tenzij de garantie uitdrukkelijk of stilzwijgend (bijvoorbeeld door de hoogte van de prijs welke voor het Kunstwerk is betaald) is voorbehouden.

3. De Galerie stelt zich tegenover de Koper garant voor schade aan het Kunstwerk, optredend tijdens een garantieperiode van 30 dagen, tenzij de Koper of een derde op grond van de wet geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de schade. Van een dergelijke aansprakelijkheid van de Koper is in ieder geval sprake bij onjuiste of onoordeelkundig behandeling van het Kunstwerk door de Koper of door derden. Buiten garantie of aansprakelijkheid van de Galerie valt schade ontstaan door of voortvloeiend uit een gebrek aan de inlijsting.

4. Eventuele klachten omtrent non-conformiteit van het Kunstwerk dienen op straffe van verval van rechten binnen twee maanden na afname of na het ontstaan van de schade schriftelijk aan de Galerie bekend te worden gemaakt.

5. Indien tijdig, correct en overeenkomstig en met inachtneming van alle bepalingen van de artikelen 10 en 12 is gereclameerd, zijn de daaruit voor de Galerie voortvloeiende verplichtingen de volgende:

a. Indien naar het redelijke oordeel van de Galerie genoegzaam is aangetoond dat het Kunstwerk is beschadigd en dat de Galerie daarvoor aansprakelijk is, zal de Galerie de keus hebben:

i. het beschadigde Kunstwerk kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het beschadigde Kunstwerk;

ii. het betreffende Kunstwerk te repareren;

iii. de Koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal de Galerie terzake van haar verplichtingen jegens de Koper volledig zijn gekweten;

b. Indien naar het redelijk oordeel van de Galerie genoegzaam is aangetoond dat het Kunstwerk in strijd met een verklaring van echtheid overeenkomstig het bepaalde in 10 lid 2 niet echt is, heeft de Koper uitsluitend recht op restitutie van de voor het Kunstwerk betaalde koopprijs – zonder enige vergoeding voor eventueel gederfde rente of anderszins – tegen gelijktijdige teruggave van het Kunstwerk aan de Galerie, mits de Koper het Kunstwerk teruggeeft in dezelfde staat als waar het zich ten tijde van de levering van het Kunstwerk bevond. Door restitutie van de koopprijs zal de Galerie jegens de Koper terzake van zijn verplichtingen volledig zijn gekweten. Indien de Koper het Kunstwerk niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van de levering van het Kunstwerk bevond, vervallen de aanspraken van de Koper en is de Galerie niet tot restitutie gehouden.

6. In het geval dat door de Galerie aan een Kunstwerk reparatiewerkzaamheden worden verricht, blijft dit Kunstwerk voor risico van de Koper. Tot het tijdstip waarop de Galerie overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel een Kunstwerk heeft teruggenomen, blijft dit Kunstwerk eveneens voor risico van de Koper.

Artikel 11 – Auteursrecht

1. Het auteursrecht op het Kunstwerk behoort bij de Kunstenaar. Het auteursrecht op de catalogus, brochures en dergelijke behoort bij de Galerie. Het auteursrecht wordt zowel door de Kunstenaar als door de galerie uitdrukkelijk voorbehouden.

2. Het is de Koper niet toegestaan het door hem gekochte Kunstwerk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. De Galerie kan bemiddelen tussen Kunstenaar en Koper indien de Koper tot openbaarmaking en/of verveelvoudigen van het Kunstwerk wenst over te gaan.

Artikel 12 – Vervaltermijn

1. Voor zover in deze voorwaarden niet anders wordt bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Koper met betrekking tot de koop en verkoop van het Kunstwerk jegens de verkoper in ieder geval een jaar nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.

2. Rechten en bevoegdheden die voor de Koper uit de koopovereenkomst met de Galerie voortvloeien zijn niet overdraagbaar.

Artikel 13 – Verrekening

Verrekening door de Koper van een vordering van de Galerie met een tegenvordering op de Galerie is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door de Galerie uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

1. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de Koper en de Galerie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. Van geschillen tussen de Koper en de Galerie neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Artikel 15 - Ingang

15.1 De algemene voorwaarden van de Galerie zijn van kracht met ingang van 1 september 2015 en uitsluitend van toepassing op transacties die op of na deze datum tot stand komen.

Waarom de HuizenFee ?


Alles wat ik aanpak doe ik met hart en ziel. Laten de foto's dat zien? Ik denk het wel...


Vaak willen interior decorators al uw oude spullen weg doen.

Dat kan bij ons ook, maar het hoeft niet.


Een andere opstelling of andere kleuren, nieuwe gordijnen of behang kunnen al een heel andere sfeer oproepen!